Αναδρομικά σε κύριες και επικουρικές - Οι πίνακες και τι πρέπει να κάνετε για να πάρετε τα χρήματά σας

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Περίπου 700.000 συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικά από τις παράνομες μειώσεις στις κύριες συντάξεις.

Επίσης, σχεδόν 200.000 συνταξιούχοι.δικαιούνται αναδρομικά από παράνομες κρατήσεις στις επικουρικές συντάξεις.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για την ορθή απεικόνιση των σημερινών ποσών σύνταξης με βάση τα οποία θα πρέπει να επιβάλλονται οι περικοπές και, ταυτόχρονα, να απαιτήσουν από τα ασφαλιστικά Ταμεία (κυρίως το ΕΤΕΑΠ) να τους κοινοποιήσουν τις νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις των επικουρικών συντάξεων.

Επιπροσθέτως, αίτηση πρέπει να καταθέσουν κι οι συνταξιούχοι που, από 01/06/2016 και ύστερα, είχαν περικοπή επικουρικής ή επικουρικής και μερίσματος εάν είναι συνταξιούχοι του δημοσίου.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες:

Κύριες συντάξεις

Επικουρικές συντάξεις