Η γνώμη σας, είναι πολύτιμη! Μοιραστείτε την μαζί μας!

Eurobank: Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 31 Ιανουαρίου

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου καλεί τους μετόχους η Eurobank για την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί η τράπεζα Eurobank ώστε να εγκρίνει μεταξύ άλλων την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα») με σύσταση νέας εταιρείας (η «Επωφελούμενη») και έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης. Έγκριση καταστατικού Επωφελούμενης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση της τράπεζας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 6 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Γενική Συνέλευση της 31ης Ιανουαρίου 2020 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Συνέλευση.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι’ αλληλογραφίας.

Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να γίνει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, με έναν από τους κατωτέρω δύο τρόπους:

α)Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος (e-GeneralMeeting) με παροχή αναλυτικών οδηγιών στους μετόχους, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

β)Εγγράφως, μέσω εντύπου πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (i) σε έγχαρτη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία και (ii) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Τράπεζα, στις προαναφερόμενες υπό στοιχείο (i) διευθύνσεις, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α)μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β)μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

γ)υπάλληλος ή ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

δ)σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν:

(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

(β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.

 

 

Ακολουθήστε το eirinika.gr στο Google News για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και κόσμο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλες τις αναρτήσεις του eirinika.gr και του madeingreece.news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ