Τέλος στα capital controls - Μπορείτε ελεύθερα να κάνετε ανάληψη όσων μετρητών θέλετε

Συνεχίζουν οι περιορισμοί για το εξωτερικό.

Τέλος πια οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών για το εσωτερικό. Η απόφαση θα έχει πάρει ΦΕΚ μέχρι την Παρασκευή.

Στο τέλος του έτους ή στις αρχές του 2019, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα επιτευχθεί η πλήρης άρση των capital controls.

Όπως αναφέρει ο οδικός χάρτης για την άρση των capital controls, για την πλήρη κατάργηση των κεφαλαιακών ελέγχων, δηλαδή την αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων στο εξωτερικό, απαιτούνται τα εξής:

  • Ισχυρή εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα, όπως αντανακλάται στην ανοδική τάση των καταθέσεων και στην πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές για μακροχρόνια χρηματοδότηση. Συνεχιζόμενη μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών και βελτίωση άλλων δεικτών λειτουργικής αναδιάρθρωσης με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους. Μόνιμη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών.
  • Επαρκής πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές ή, εναλλακτικά, καλές επιδόσεις σε θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, όπως:
  1. Σταθερή βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών (π.χ. εδραίωση θετικών εξελίξεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας) και άλλων δεικτών οικονομικού κλίματος που καταδεικνύουν ισχυρή εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εγχώριας οικονομίας
  2. Συνεχιζόμενη πρόοδος στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους
  3. Σθεναρή δέσμευση των αρμοδίων αρχών για τη διασφάλιση της γενικότερης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, όπως διαπιστώνεται από την ομαλή πορεία της οικονομικής προσαρμογής
  4. Πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές για άντληση μακροχρόνιας χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ