2.500 νέες θέσεις εργασίας από τον ΟΑΕΔ: Δείτε εδώ τον πλήρη πίνακα


Ο οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων,  για 2.500 θέσεις εργασίας του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήμους και σε Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, Ασύλου και διαχείρισης Προσφυγικών Ροών – Α ́ κύκλος»

Αναρτήθηκε, στις 3/08/2016   στη   διαδικτυακή   πύλη   του   Οργανισμού Απασχόλησης   Εργατικού   ∆υναμικού, oaed.gr, στην   ενότητα   «Προγράμματα Απασχόλησης   –   Προγράμματα   Κοινωφελούς   Χαρακτήρα» ο  Οριστικός  Πίνακας Κατάταξης  Ανέργων  και ο  Οριστικός  Πίνακας  Αποκλειομένων  Ανέργων  του «Προγράμματος  Κοινωφελούς  Χαρακτήρα,  για  2.500  θέσεις εργασίας,  σε  ∆ήμους  και  σε Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, Ασύλου και ∆ιαχείρισης Προσφυγικών Ροών – Α ́ κύκλος»,ύστερα από σχετική Απόφαση της ∆ιοικήτριας του ΟΑΕ∆ κας  Μ. Καραμεσίνη.

Ο Οριστικός Πίνακας  περιλαμβάνει  τους  ωφελούμενους,  εγγεγραμμένους  στα  μητρώα  ανέργων  του Οργανισμού,  ηλικίας  18  ετών  και  άνω,  που  θα  εργαστούν  για  οκτώ  μήνες  με  πλήρη απασχόληση και ασφάλιση, στους Επιβλέποντες Φορείς, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της ∆ημόσιας Πρόσκλησης Νο 6/2016. 

Όπως επισημαίνει ο ΟΑΕΔ σε ανακοινωσή του, η κατάρτιση  του  Οριστικού  Πίνακα  πραγματοποιήθηκε  με αυτοματοποιημένο, διαφανή  και  αντικειμενικό  τρόπο  μέσω  του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος (ΟΠΣ)  του  ΟΑΕ∆,  με  βάση  τα  προβλεπόμενα  κριτήρια  της  εγκεκριμένης  από  το  ΑΣΕΠ ∆ημόσιας Πρόσκλησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους, είτε από το Μητρώο τους μέσω του «eServices IIS» στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους, είτε με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης ανέργων που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες, καλούνται να προσέλθουν  στην  αρμόδια  Υπηρεσία  (ΚΠΑ2),  στην  αρμοδιότητα  της  οποίας ανήκει  ο Επιβλέπων  Φορέας  τοποθέτησής  τους, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερώναπό  την  ενημέρωσή τους   και  να  παραλάβουν  συστατικό  σημείωμα,  προκειμένου να υποδειχθούν  στους  Επιβλέποντες  Φορείς.  

Για τη  διευκόλυνση  της διαδικασίας  παραλαβής του   σχετικού   συστατικού   σημειώματος   από   τους   ωφελούμενους παρέχεται  η δυνατότητα παραλαβής του και από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2)όπου  οι  ωφελούμενοι είναι  εγγεγραμμένοι άνεργοι.  Εάν  παρέλθει  άπρακτο  το  ανωτέρο  χρονικό  διάστημα  η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Στις  περιπτώσεις  της  νησιωτικής  Ελλάδας,  όπου  δεν  υπάρχουν  δομές  του Οργανισμού,  με  ευθύνη  του αρμόδιου  ΚΠΑ2,  στο  οποίοανήκει  ο  Επιβλέπων  Φορέας,  θα εκδίδονται  τα  συστατικά  σημειώματα,  τα  οποία  θα  διαβιβάζονται  ηλεκτρονικά  στον Επιβλέποντα Φορέα με κοινοποίηση στον ωφελούμενο. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τον ωφελούμενο, που προέρχεται από απομακρυσμένες περιοχές π.χ. μετακινείται από την ηπειρωτική Ελλάδα στην νησιωτική ή από νησί σε άλλο νησί. 

Για  την  διευκόλυνση  της  διαδικασίας,  στις  περιπτώσεις  των  ωφελουμένων,  που έχουν υποδειχθεί και πρόκειται να μετακινηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές (δηλαδή από
την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική ή από νησί σε άλλο νησί) παρέχεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους -κατόπιν συνεννόησης με τον Επιβλέποντα Φορέα- να αποστείλουν τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά,  όπως  περιγράφονται στα  Παραρτήματα  ΙΙ  και  ΙΙΙ  της Οικείας ∆ημόσιας Πρόσκλησης, στον Επιβλέποντα Φορέα με συστημένη επιστολή εντός πέντε  εργάσιμων  ημερών  από την  ημερομηνία  παραλαβήςτου  σχετικού συστατικού σημειώματος.

Επισημαίνεται,  ότι  την  ευθύνη  για  την  υπόδειξη  και νημέρωση  των  επιτυχόντων ωφελουμένων έχει:
α) η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα του Επιβλέποντος Φορέα, για τις θέσεις του Επιβλέποντα Φορέα και 
β)  η  αρμόδια  Υπηρεσία  (ΚΠΑ2)  όπου  ανήκει  η  Υπηρεσία Τοποθέτησης  του ωφελούμενου, για τις θέσεις, που βρίσκονται εκτός της έδρας του Επιβλέποντος Φορέα.

Επίσης,  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  ωφελουμένων  στο  πλαίσιο  της καταβολής  των  πληρωμών  τους, ο  αριθμός  καταθετικού λογαριασμού  IBAN  με υποχρεωτικά  πρώτο  δικαιούχο τον ωφελούμενο  προσκομίζεται κατά  τη  διαδικασία  της υπόδειξης.  

Για  τη  διαδικασία  υπόδειξης  και  την  προσκόμιση  των σχετικών  δικαιολογητικών στους  επιβλέποντες  φορείς  οι  ωφελούμενοι  άνεργοι  μπορούν  να  ενημερωθούν  από τον  διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης» / «Προγράμματα  Κοινωφελούς  Χαρακτήρα»  /  «Οδηγός  Εφαρμογής Προγράμματος»  καθώς και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ